Now showing items 1-9 of 9

  • การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

   ขวัญชีวัน บัวแดง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” เป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและมีภาษา ...
  • การศึกษาเชิงนโยบายการสร้างนักสื่อสารสุขภาพและระบบการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ 

   มาลี บุญศิริพันธ์; Maree Bunsiriphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การศึกษาเชิงนโยบายการสร้างนักสื่อสารสุขภาพและระบบการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพและสร้างข้อเสนอระบบการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารจากภายในและต่างประเทศ ...
  • การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยายผล 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักสื่อสารสุขภาพ หรือ นสส.ที่ปฏิบัติงานสื่อสารสุขภาพในพื้นที่จังหวัดแพร่และกาญจนบุรีซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยช่วงแรก ให้สามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเอง สนับสนุน นสส. ...
  • การเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนงานสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นของนักสื่อสารสุขภาพ 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; สุนิดา ศิวปฐมชัย; สิรินทร พิบูลภานุวัธน์; พัชรินทร์ เกตุจำนงค์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-10)
   จากการที่โครงการวิจัยการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดําเนินงาน และการขยายผลได้ดําเนินงานสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นขึ้นในจังหวัดแพร่และจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ...
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ 

   นรินทร์ สังข์รักษา; Narin Sungrugsa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   รายงานวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักสื่อสารสุขภาพ บทบาทที่คาดหวังของนักสื่อสารสุขภาพ เปรียบเทียบนักสื่อสารสุขภาพที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ...
  • รูปแบบการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 

   บุญเรือง เนียมหอม; Boonruang Niamhom; กำพล ดำรงค์วงศ์; Kampol Dumrongworng (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการและขั้นตอนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสุขภาพ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาชน ...
  • วิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; Duangporn Kumnoonwan; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย; Niyanan Sampao-ngern; Sunida Siwapathomchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   สุขภาพเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และมีลักษณะเฉพาะเมื่อพิจารณาในมิติของพื้นที่ การสื่อสารสุขภาพที่ได้ผลควรเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะ(พื้นที่)เช่นกัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและศึกษาผู้สนใจหรือผู้มีศักย ...
  • สถานการณ์การสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพ (พ.ศ. 2547-2548) 

   ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ; สุอังคณา แก้วบุญเรือง (อุษาการพิมพ์, 2548)
   ระบบสื่อสารสุขภาพนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เพิ่มศักยภาพการรับรู้/เรียนรู้ในเรื่องสุขภาพ และรัฐจะต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนรับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพทั่วถึง ซึ่งหมายรวมถึงการจัดระบบบริการข้อมูลข่า ...
  • สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์เพื่อข่าวสุขภาพเพื่อประชาชน 

   สุภิญญา กลางณรงค์; Supinya Khlangnarong; โสวรรณ คงสวัสดิ์; พวงพนา คุณวัฒน์; Sowan Khongsavad; Phuangpana Khunwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   รายงานการวิจัยเรื่อง สื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจรายวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องการสุขภาพของคนไทย โดยเน้นที่รายการเพื่อสุขภาพโดยตรง ทั้งนี้เริ่มจากการสำรวจผังรายการโดยภาพรวม ...