Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดการระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนสารหนูด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน 

   พิกุล วณิชาภิชาติ; Phikul Wanichaphichat; พรทิพย์ ศรีแดง; อภิรดี แซ่ลิ่ม; โชโกะ โอชิกาว่า; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์; Walailak University. Faculty of Science (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการทดลองโดยการติดตั้งระบบการกรองน้ำผ่านเทคโนโลยีเมมเบรนซึ่งผ่านเยื่อกรอง 2 ชั้น ได้แก่ เยื่อกรองหยาบ 0.5 ไมครอน และเยื่อกรองละเอียดระดับรีเวอรสออสโมซิส ขนาด 4 x 40 นิ้ว ชนิด Polyamide thin film composite ...
  • คนลุ่มน้ำท่าจีน เรื่องของคนที่ต้องการจัดการน้ำเอง 

   เด่นศิริ ทองนพคุณ; Densiri Thongnoppakun; อธิวัฒน์ พันธ์ประชา; ประเชิญ คนเทศ; สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์; Atiwat Phaphacha; Phachoen Khonthet; Surasak Khangsupawiphat; ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   รายงาน คนลุ่มน้ำท่าจีน เรื่องของคนที่ต้องการจัดการน้ำเอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม เป็นองค์กรเล็กที่เกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชนอันประกอบด้วย บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งทุกคนมีสํานึกร่วมกันในด้านคว ...