Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศนิวซีแลนด์ 

      สงวน นิตยารัมภ์พงศ์; Sanguan Nittayarampong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
      การศึกษานี้เป็นการทบทวนการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย การปฏิรูประบบสุขภาพในนิวซีแลนด์นำโดยพรรครัฐบาลที่เป็นพรรคแรงงาน หลักการสำคัญของการปฏิรูปทั้งระบบสุขภาพ ...