Now showing items 1-1 of 1

    • ลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน 

      เพชร รอดอารีย์; Phet Rotaree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาความชุกของโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ความชุกของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน และประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน รูปแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive ...