Now showing items 1-9 of 9

  • การจัดตั้งระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคพิการแต่กำเนิดชนิดหลอดประสาทไม่ปิด 

   ภาสุรี แสงศุภวานิช; Pasuree Sangsupawanich; ธรรมสินธ์ อิงวิยะ; Thammasin Ingviya; บัณฑิต ถิ่นคำรพ; Bandit Thinkhamrop (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   กลุ่มโรคพิการแต่กำเนิดชนิดหลอดประสาทไม่ปิด (Neural Tube Defects, NTDs) เป็นกลุ่มพิการแต่กำเนิดซึ่งมีความรุนแรงมากและทำให้เกิดการพิการตลอดชีวิตได้ การเสริมกรดโฟลิกในอาหารเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งอาจป้องกันโรคนี้ได้ จึงเกิดคำถา ...
  • การทบทวนนิยาม ความหมาย รูปแบบ และแนวคิดที่เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ 

   อนรรฆ พิทักษ์ธานิน; มนทกานต์ ฉิมมามี; ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556)
   รายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทบทวนนิยาม ความหมาย รูปแบบ และแนวคิด ที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ หนึ่ง ทบทวนนิยาม มโนทัศน์ และแนวคิดทางสังคมที่อยู่เบื้องหลั ...
  • การพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจสำหรับคนพิการ 

   สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน (สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน, 2555)
   การพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจสำหรับคนพิการ ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด คือ นนทบุรี ชลบุรี นครพนม และ นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ สร้างเครือข่ายด้านอาชีพของคนพิการ ทั้งในกลุ่ม ...
  • ต้นทุนทางสังคมกับความสุขของผู้พิการ พื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

   ณัฐชานนท์ อุตสม; วาสนา ศิริพรทุม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-10-01)
   วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาวิถีชีวิตและความคาดหวังของผู้พิการ รวมทั้งศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทางความคิดเชิงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการบนพื้นฐานของทุนทางสังคม อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอัน ...
  • นโยบายและกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ: บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และความคิดทางสังคมการเมือง พ.ศ.2475-2553 

   อนรรฆ พิทักษ์ธานิน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. รวบรวมนโยบายรัฐ กฎหมาย และแผนงานเกี่ยวกับคนพิการ ที่ประกาศโดยรัฐไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475-2553 2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของรัฐไทยที่สะท้อนผ่านนโยบาย กฎหมายและแผ ...
  • ผู้พิการจากมุมมองทางปรัชญา 

   ปกรณ์ สิงห์สุริยา; วิภาดา อังสุมาลิน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-07)
   รายงานการศึกษาเรื่อง ผู้พิการจากมุมมองทางปรัชญา ภาคใต้โครงการ ศาสนากับคนพิการในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์และทฤษฎีต่างๆ ทางปรัชญาที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้พิการ รวมถึงศึกษากรอบแนวคิดในการเสริมคุณค่ ...
  • ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก 

   พัฒนา ราชวงศ์; สิทธิชัย ชูสำโรง; อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน; Pathana Rachavong; Sittichai Choosumrong; Amphawan Kham-Chiangngern (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   งานวิจัย เรื่อง “ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก”นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการเดินทางของคนพิการและการให้บริการของผู้ประกอบการ/คนขับแท็กซี่ โดยได้ทบทวนเพื่อหาข้อกำหนด/มาตรฐานบริการเดินทางของคนพิการ ...
  • ละครชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 

   จิรภัทร กิตติวรากูล; Jirapat Kittiwarakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
   วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1. เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเรียนรู้ได้ศึกษา และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 2. เพื่อผลิตละครชุมชน เผยแพร่ความรู้ผสานความบันเทิงให้เยาวชนทั่วไปเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 3. เพื่อศึกษากร ...
  • ศักดิ์ศรีและความต้องการด้านศาสนาของคนพิการจากมุมมองคริสตศาสนาในสังคมไทย 

   เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง; สุภาพร ดาวดี, เซอร์; Crabtree, Katherine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-07)
   ผู้พิการเป็นกลุ่มบุคคลที่ประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่เหมือนคนปกติทั่วไป อย่างไรก็ตามยังมีผู้พิการอีกเป็นจำนวนมากที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ในศาสนาคริส ...