Now showing items 1-3 of 3

  • ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

   วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล; Watchara Aiumrasamikul; ประทุม หงศาลา; บังอร สิมสีแก้ว; จุรีรัตน์ สุขประเสริฐ; ละเมียด สิงห์ธีร์; ชุติมา ปัตลา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ เจตคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมและมัธยมศึกษา ประชากรที่ศึกษาคือนักเ ...
  • วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา 

   กฤตยา อาชวนิจกุล; Kritaya Archavanitkul; กนกวรรณ ธราวรรณ; Kanokwan Tharawan; Mahidol University. Institute for Population and Social Research; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548)
   รายงานวิจัยนี้ วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ กระบวนทัศน์ (paradigm) ของการทำงานชิ้นนี้คือ การวิเคราะห์วาทกรรมและภาษาในงานวิจัยผ่านมุมมองสตรีนิยม ซึ่งเป็นการรื ...
  • สถานการณ์สุขภาพท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของสังคมภาคเหนือ 

   เทพินทร์ พัชรานุรักษ์; Tepin Phacharanurak; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Social Science (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของสังคมภาคเหนือเป็นไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าพื้นบ้าน การบริการและการท่องเที่ยวได้ส่งผลให้สังคมภาคเหนือเร่งรีบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยาย ...