Now showing items 1-4 of 4

  • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้ 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; อมร รอดคล้าย; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
   วิกฤตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 เป็นภาวะวิกฤติที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับอย่างรุนแรง ผลกระทบเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ...
  • ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน [PCU] โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งใน ภาคใต้ 

   รวมพร คงกำเนิด; Ruamporn Kongkamned (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ในบริบทวิชาชีพพยาบาลในสถานบริการลักษณะศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ PCU ของโรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับบทเรียนจากการศึกษา ...
  • สารสนเทศสาธารณสุขภาคใต้ พ.ศ. 2539 

   เครือข่ายระบาดวิทยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย 

   อรุณพร อิฐรัตน์; Arunporn Ittharat; รักษ์เกียรติ จิรันธร; ปราณี รัตนสุวรรณ; ทิพธิดา ธารสิริโรจน์; ธิดา โสตถิโยธิน; Rugkeart Chirunthorn; Pranee Rattanasuwan; Thipthida Tarnsiriroj; Thida Sodtiyothin; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเรื่อง องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์การใช้สมุนไพรใน ...