Now showing items 1-1 of 1

    • การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

      พรทิพย์ พิมลสินธุ์; Pongtip Phimonsin; สุวัฒน์ ทองธนากุล; นิโลบล บุญสลับ; Suwat Thongtanakul; Nilobon Bunsalab (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค ...