Now showing items 1-4 of 4

  • การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการ กรณีเครือข่ายหมอพื้นบ้าน 

   กรรณิการ์ ชมภูศรี; ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2549)
   แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ มองเห็นคุณค่าและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนโครงการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการ เพื่อศึกษาภาพรวมสถานะของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและหมอพื้นบ้านในการดู ...
  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากต้นทุนภูมิปัญญาชุมชน 

   ศิวิไลช์ วนรัตน์วิจิตร; Civilaiz Wanaratwichit; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Orawan Keeratisiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-07)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและเผยแพร่ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์สำหรับคนพิการที่บ้าน และพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาในชุมชน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ค้นหา ...
  • การศึกษาภูมิปัญญาสุขภาพ เรื่อง ความรู้ท้องถิ่นและวัฒนธรรมสุขภาพกับสังคมอาเซียน 

   เทพินทร์ พัชรานุรักษ์; Thapin Phatcharanuruk; ทวีศักดิ์ เผือกสม; Davisakd Puaksom; เสถียร ฉันทะ; Satian Chunta; บุษบงก์ วิเศษพลชัย; สุรสม กฤษณะจูฑะ; Surasom Krisnachuta; อรัญญา ศิริผล; Aranya Siriphon; ฆัสรา มุกดาวิจิตร; Bussabong Wisetpholchai; Khatsara Khamawan Mukdawichit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557)
   โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเพื่อจัดทำหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เรียกว่า Introductory Book เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจอย่างที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากเล่มอื่น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม ...
  • ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (อุษาการพิมพ์, 2547)
   ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท เป็นหนังสือรวบรวมผลงานการศึกษา 5 ประเด็นหลัก ในการประชุมวิชาการประจำมีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2547 ได้แก่ 1. ทิศทางและยุทธศาสตร์การสร้างและการจัดการองค์ความ ...