Now showing items 1-2 of 2

  • ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย : (พ.ศ. 2516-2526) 

   คณะกรรมการปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย; Committee of Mahidol historical almanac for democracy (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นักศึกษาร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลจัดสัมมนา “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล” นำเสนออุดมการณ์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ “มุ่งผลิตบุคลากรออกไปรับใช้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม” มีการจัดตั้งพรร ...
  • ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย : ภาคที่ 1 (พ.ศ. 2510-2516) 

   คณะกรรมการปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย; Committee of Mahidol historical almanac for democracy (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การได้รับชัยชนะของประเทศจีนในต้นทศวรรษ 2490 ทำให้ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอินโดจีนเป็นจุดยุทศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งของโลกในยุคสงครามเย็น ประเทศไทยถูกกำหนดโดยประเทศมหาอำนาจตะวันตกให้เป็นด่านหน้าสำคัญ เพื่อต่อสู้ปิดล้อมระบอ ...