Now showing items 1-1 of 1

    • การสังคายนาตำรายาพื้นบ้านอีสาน: กรณีไข้หมากไม้ 

      อุษา กลิ่นหอม (สถาบันสุขภาพวิถีไทย (สสท.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2552-08)
      อีสานเป็นสังคมที่มีการสื่อสารกันแบบปากต่อปาก การจดบันทึกในรูปแบบตำรา หนังสื่อหรือสื่ออื่นๆ มีค่อนข้างน้อย ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลตำรับตำรายังพอมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษ ...