Now showing items 1-1 of 1

    • ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคตะวันออก 

      เดชรัต สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed; รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด; วัลลภา เย็นระยับ; พิชญา อนันตวงศ์; Rungtip Sukkhamnoet; Wanlapa Yenrayap; Phichaya Anantawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างชัดเจนมากที่สุดภาคหนึ่งของประเทศไทย กว่าสองทศวรรษของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกไปอย่างชัดเจน วิถีชีวิตของสังคมอุต ...