Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย 

      งามนิตย์ ราชกิจ; Ngamnith Ratchakit; พงศ์พันธุ์ เชิดชู; ภาสกร ณ พิกุล; สุริยา ทวีกุล; Phongpan Chirdchu; Passakorn Napikul; Suriya Taveekul; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและหากลวิธีที่เหมาะสมในการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถโด ...