Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแนวคิดแบบองค์รวม โรงพยาบาลเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

      ธารา อ่อนชมจันทร์; Thara Ounchomchan; ดารณี อ่อนชมจันทร์; สุภาพ เนตรสุวรรณ; โรงพยาบาลเม็งราย; Meangrai Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การศึกษานี้เป็นงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขบนแนวคิดองค์รวมของโรงพยาบาลเม็งราย เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลให้เข้าใจถึงแนวคิดองค์รวมและการนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขโดยการพัฒนางานบริการด้านเบา ...