Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ 

      อดิศวร์ หลายชูไทย; Adit Laichoothai; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟฟูโล; จิตปราณี วาศวิท; ดวงกมล วิมลกิจ (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
      การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติการศึกษานี้มุ่งเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account - NHA) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.กำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ...