Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาอนาคตระบบสุขภาพช่องปากไทย 

      แพร จิตตินันทน์; Phaer Chaitinun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      การศึกษาอนาคตระบบสุขภาพช่องปากไทยศึกษาโดยใช้เทคนิคการศึกษาภาพอนาคต forsight study นักวิจัยซึ่งประกอบด้วยทันตบุคลากร และนักวิจัยระบบจากหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลปฐมภูมิ สืบค้นและสอบถามข้อมูลทุตยภูมิจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ...