Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานโดยใช้ระบบทะเบียนวัณโรคแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย; Nasikarn Angkasekwinai; ประภาภรณ์ ศรีโลหะสิน; Prapaporn Srilohasin; ก่อพงษ์ ทศพรพงศ์; Koapong Tossapornpong; จันทิรา สุขะสิฐษ์วณิชกุล; Junthira Sukhasitwanichkul; ณฐกร จันทนะ; Nathakron Chantana; อำนาจ คำศิริวัชรา; Amnat Khamsiriwatchara; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Petchawan Pungrassami (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-01)
      การเฝ้าระวังวัณโรคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic TB surveillance) มีประโยชน์ทั้งในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยระดับบุคคลและการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ทำให้ทราบภาพรวมและความคืบหน้าของการดูแลวัณโรคในระดับประเทศได้อย่างรวดเร็ว ...