Now showing items 1-5 of 5

  • การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; มยุรา วิวรรธนะเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน โดยมีวิธีการศึกษา ...
  • การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงงานที่มีมลพิษทางเสียง 

   สราวุธ สุธรรมาสา; Sarawut Suthammasa; จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ; สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์; อุษา ถนอมสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ย่อมมีโอกาสอันเนื่องมาจากการทำงานที่จะเกิดเสียงดังในการทำงาน เสียงดังเป็นปัจจัยเสี่ยงชัดเจนต่อการเกิดการสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมาจากการทำงาน (Occupational Noise Induced Hearing Loss) ...
  • คู่มือการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทย 

   สราวุธ สุธรรมาสา; Sarawut Suthammasa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ปัญหามลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรมเป็นปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย แต่การดําเนินการต่างๆ ตั้งแต่การประเมินการสัมผัสเสียงดัง การตรวจการได้ยินและการจัดการมลพิษทางเสียงของหน่วยงานต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ยังไม่ปรากฏ ...
  • คู่มือการเฝ้าระวังการได้ยิน 

   สราวุธ สุธรรมาสา; Sarawut Suthammasa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานผู้ให้บริการซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในโรงงานนั้นๆ เองหรือเป็นหน่วยงานภายนอก ปรากฏว่ายังมีวิธีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานที่ควรเป็น ดังนั้นเพื่ ...
  • คู่มือการเฝ้าระวังเสียงดัง 

   สราวุธ สุธรรมาสา; Sarawut Suthammasa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานผู้ให้บริการซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในโรงงานนั้นๆ เองหรือเป็นหน่วยงานภายนอก ปรากฏว่ายังมีวิธีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานที่ควรเป็น ดังนั้นเพื่ ...