Now showing items 1-1 of 1

    • ละครชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 

      จิรภัทร กิตติวรากูล; Jirapat Kittiwarakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
      วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1. เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเรียนรู้ได้ศึกษา และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 2. เพื่อผลิตละครชุมชน เผยแพร่ความรู้ผสานความบันเทิงให้เยาวชนทั่วไปเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 3. เพื่อศึกษากร ...