Now showing items 1-2 of 2

  • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น 

   รวีวรรณ เผ่ากัณหา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-03)
   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการและระบบสนับสนุนจากงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2550 ทั้งหมด 9 เรื่อง ทบทวนจากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 7 เรื่อง การศึกษาอิสระ 1 เรื่อง รายงานการศึกษา ...
  • วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา 

   กฤตยา อาชวนิจกุล; Kritaya Archavanitkul; กนกวรรณ ธราวรรณ; Kanokwan Tharawan; Mahidol University. Institute for Population and Social Research; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2005)
   รายงานวิจัยนี้ วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ กระบวนทัศน์ (paradigm) ของการทำงานชิ้นนี้คือ การวิเคราะห์วาทกรรมและภาษาในงานวิจัยผ่านมุมมองสตรีนิยม ซึ่งเป็นการรื ...