Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ 

   ลัดดา ดำริการเลิศ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-02)
   การศึกษานี้เป็นการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการหรือสถาบัน จากเอกสารทางวิชาการ ประสบการณ์สถานบริการหรือสถาบันที่เป็นแนวทางการปฏิบัติในประเทศไทย และจากการศึกษาดูงานสถานบริการหรือสถาบัน ...
  • รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย 

   ศิริพันธุ์ สาสัตย์; ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-11-16)
   ความต้องการการดูแลในสถานบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พบว่ายังไม่มีแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ดีและยังไม่มีระบบการกำกับดูแลที่ชัดเจน วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถา ...