Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

      สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; Sunuttra Tabunphong; วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์; อุไร หัถกิจ; วันดี สุทธรังษี; อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์; Worawit Kittisakronakon; Urai Hattakit; Wandee Sutarangsri; Apirat Oimpat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสถานการณ์ 2) การออกแบบระบบบริการสุขภาพตามความต้องการของชุมชน แหล่งประโยชน์ และศักยภาพ ...