Now showing items 1-2 of 2

  • การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน 

   วิชิต นันทสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-09)
   การจัดการกองทุนเพื่อสุขภาพของชุมชน คือ การจัดการเงินทุน ที่ดิน แรงงาน ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง และการรักษาพยาบาล และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีปัญหาสุขภาพ ...
  • สถานการณ์และแนวโน้มข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 

   ปรียา มิตรานนท์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาจากผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจดังกล่าวนี้ได้เริ่มทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2517 โดยในช่วงแรกจัดทำก ...