Now showing items 1-2 of 2

  • กองทุนและการจัดการสวัสดิการสุขภาพชุมชน : บทเรียนและทางเลือก 

   วัฒนา สุกัณศีล; Wattana Sukunsin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบ พัฒนาการและการบริหารจัดการของกองทุนและการจัดการด้านสุขภาพของชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสุขภาพของชุมชนในประเด็นสำคัญๆ หลายอย่างคือ พัฒนาการและการปรับเปล ...
  • การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน 

   วิชิต นันทสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997-09)
   การจัดการกองทุนเพื่อสุขภาพของชุมชน คือ การจัดการเงินทุน ที่ดิน แรงงาน ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง และการรักษาพยาบาล และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีปัญหาสุขภาพ ...