Now showing items 1-4 of 4

  • การจัดการความรู้ภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

   อารีวรรณ ทับทอง; Areewan Tubtong; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut; สุมนมาลย์ สิงหะ; Sumonmarn Singha (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557)
   การจัดการความรู้ภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนมุ่งเน้นการถอดบทเรียนการดำเนินงานแพทย์แผนไทยเป็นรายกรณีศึกษาใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดกำแพงเพชร ...
  • การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

   เสรี พงศ์พิศ; Seree Pongpit; ยงยุทธ ตรีนุชกร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพึ่งตนเองด้านสุขภาพชุมชน ดำเนินการในพื้นที่ 10 ชุมชนของเครือข่ายภูมิปัญญาไท เพื่อศึกษาระบบการจัดการสุขภาพ อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ...
  • การวิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับในการจัดการด้านสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดน่าน 

   พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-02)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านสุขภาพของ อปท. ศึกษาประเด็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นแต่ละระดับในการจัดการด้านสุขภาพ และจัดทำคู่มือภารกิจงานด้านสาธารณสุขพื้นฐานในการจัดการด้านสุขภาพของ ...
  • ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก 

   วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์; วิบุล วงศ์ภูวรักษ์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; มงคล ควรหาเวช; ศิริรัตน์ วณิชโยบล; ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา; ลัดดา ปรีชาวีรกุล; สุริยา ยีขุน; Wiphada Wettayaprasit; Wibul Wongpoowarak; Payom Wongpoowarak; Mongkol Khanhavet; Sirirut Vanichayobon; Preecha Vonghirandecha; Ladda Preechaveerakul; Suriya Yeekhun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
   ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก (Public Health database Management System for Prik Municipality: PHDBMS_PM) เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ (สวรส. ภาคใต้) เพื่อศึกษา ...