Now showing items 1-2 of 2

  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 : สุขภาพเด็ก 

   ลัดดา เหมาะสุวรรณ; วิชัย เอกพลากร; นิชรา เรืองดารกานนท์; ปราณี ชาญณรงค์; ภาสุรี แสงศุภวานิช; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; ศักดา พรึงลำภู; หทัยชนก พรรคเจริญ; สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เป็นการสำรวจที่ครอบคลุมถึงการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายและการตรวจสารตัวอย่างด้วย ทำให้การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยได้ข้อมูลที่มีจุดแข็งคือ เป็นข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมู ...
  • ชุมชนร่วมสร้างสุขภาพเด็ก 0-12 ปี บ้านน้ำคา หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

   กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ; Kittisak Khasetsinsombat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   โครงการวิจัยชุมชนร่วมสร้างสุขภาพเด็ก 0-12 ปี หมู่บ้านน้ำคา หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กขาดสารอาหาร ในเด็ก 0 – 5 ปี ของบ้านน้ำคา ระดับ 1 ไม่เกินร้อยละ ...