Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น 

      เลิศชัย เจริญธัญรักษ์; Lertchai Chareontanyarag (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545)
      การศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น ในขั้นตอนของการจัดทำขอบเขตและระเบียบวิจัย ใช้วิธีการศึกษาพิจารณาข้อมูลจากการค้นคว้าทบทวนเอกสาร รายงานวิจัย ข้อมูลจากการจัดประชุม สัมภาษณ์ ...