Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; มยุรา วิวรรธนะเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน โดยมีวิธีการศึกษา ...
  • หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

   ศุทธินี ดนตรี; ทิพวรรณ ประภามณฑล; สมพร จันทระ; ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   เอกสารนี้เป็นการทบทวนและประมวลองค์ความรู้ที่มีอยู่มานำเสนออย่างเป็นระบบ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นฐานข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เนื้อหาภายในประกอบด้วย หมอกควันกับมลพิษอากาศจากการเผาชีว ...