Now showing items 1-2 of 2

  • ติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัว 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; สุภา เพ่งพิศ; Supa Pengpid; สมชาย วิริดิรมย์กุล; นภาพร วาณิชย์กุล; Napaporn Wanitkun; สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์; Suchada Pattaramongkolrit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-11)
   นโยบายทีมหมอครอบครัวอุบัติขึ้นท่ามกลางสายธารใหญ่อันยาวไกลแห่งการพัฒนาระบบย่อยอย่างน้อยสองระบบในระบบบริการสุขภาพไทย หนึ่งคือ ระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมักนิยมเข้าใจกันว่า ไม่ใช่บริการเฉพาะโรค/เฉพาะทาง โดยมักเกิดขึ้นใกล้บ้าน ...
  • ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ทัศนีย์ ญาณะ; พฤกษา บุกบุญ; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; Supattra Srivanichakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-04)
   รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษาเชิงสำรวจอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทราบสถานการณ์การดำเนินงานและบทบาทของหมอครอบครัว ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งต้องการทราบความคิดเห็น ความต้องการส ...