Now showing items 1-3 of 3

  • ศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยปี พ.ศ.2541 

   พิบูล กมลเพชร; สมจิตร ปทุมานนท์; ประทีป เมฆประสาน; อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์; วัชรี ประชาศรัยสรเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-11)
   ความเป็นมา : การศึกษาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เสร็จสิ้นลงในต้นปี 2541 เนื้อหาสาระที่สำคัญของผลการศึกษาวิจัยยังไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ ด้วยสถานการณ์การแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรที่ผ่านมา ...
  • สถานการณ์หมอพื้นบ้านในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 

   รัชนี จันทร์เกษ; ประพจน์ เภตรากาศ; วิชัย จันทร์กิติวัฒน์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 13 กำหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นนายทะเบียนกลาง และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่ร่วมก ...
  • องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย 

   อรุณพร อิฐรัตน์; Arunporn Ittharat; รักษ์เกียรติ จิรันธร; ปราณี รัตนสุวรรณ; ทิพธิดา ธารสิริโรจน์; ธิดา โสตถิโยธิน; Rugkeart Chirunthorn; Pranee Rattanasuwan; Thipthida Tarnsiriroj; Thida Sodtiyothin; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเรื่อง องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์การใช้สมุนไพรใน ...