Now showing items 1-8 of 8

  • การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา 

   วรนิษฐา บุญฤทธิ์; Waranitta Boonyarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพมีความสําคัญและสามารถนํามาใช้ในการประเมินสภาวะทางสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาได้ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับปัญหา วัฒนธรรม ค่านิยม และความต้องการของคนในพื้นที่ศึกษา ...
  • การสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชน 

   Wuntipong Satawongtip; วุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์; อุษาวดี มาลีวงศ์; ปิลันธนา สัจจวาที; ธนารัตน์ เกียรติสกล; ไพบูลย์ อัศวธนบดี; สุทธิรัตน์ บุษดี; Ausawadee Maleewaong; Pisantana Sachawktee; Tanarat Kiasakol; Paiboon Asawatanabodee; Suteerat Busadee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษาเรื่องการสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชนเป็นงานวิจัยหนึ่งในชุดวิจัยเกี่ยวกับบทบาทร้านยากับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเริ่มโครงการ ...
  • การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 – 2547 ได้ดําเนินการโดยสํานักงานการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.) ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสนับสนุนด้านงบประมาณการสํารวจจากสํา ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 

   วิชัย เอกพลากร; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล; หทัยชนก พรรคเจริญ; วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า; กนิษฐา ไทยกล้า (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 นี้ ดำเนินการโดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 

   วิชัย เอกพลากร; หทัยชนก พรรคเจริญ; กนิษฐา ไทยกล้า; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-11-01)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 นี้ ดำเนินการโดยแผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคต่างๆ ...
  • คู่มือการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4 พ.ศ.2551 

   วิชัย เอกพลากร; พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์; สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2008-06-09)
   หัวใจสำคัญของการสำรวจทางสุขภาพคือการได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถสะท้อนภาพปัญหาทางสุขภาพแท้จริงของประชากร องค์ประกอบสำคัญของการได้ข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้วัดที่มีความเที่ยงตรง ผู้เก็บข้อมูลที่มีความเข้าใจก ...
  • รายงานการศึกษาสาเหตุการตายของกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; วรางคณา จันทร์คง; Warangkana Chankong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งชี้ปัญหาทางสุขภาพของประชาชนได้ดีข้อมูลหนึ่งคือข้อมูลสาเหตุการตาย อย่างไรก็ตามคุณภาพข้อมูลนี้ โดยเฉพาะความถูกต้องของการวินิจฉัยสาเหตุการตาย ที่ผ่านมายังมีช่องว่างให้พัฒนาอยู่อีกมาก ทั้งในส่วนที่มีการต ...
  • เอกสารวิชาการเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ 

   ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม; Dariwan Settheetham; กาญจนา นาถะพินธุ; วรรณภา อิชิดะ; Khanchana Natpintu; Wannapa Itchida (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ เป็นการระบุถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอย่างเป็นระบบ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรองข้อเสนอ นโยบาย และโครงการ ขั้นตอนการก ...