Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาแบบสำรวจสถานะสุขภาพชนิดผู้ตอบประเมินตนเองขององค์การอนามัยโลกสำหรับคนไทย 

   สุชาดา ทวีสิทธิ์; Suchada Taweesit; จินตนา วัชรสินธุ์; Chitana Watcharasin; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปศาสตร์; Faculty of Nursing. Burapha University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแบบสำรวจสถานะสุขภาพชนิดให้ผู้ตอบเป็นผู้ประเมินเอง (Self-Assessment Health State Description) ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้เพื่อทำให้แบบสำรวจดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้อง ...
  • การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี 

   พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์; Porapan Punyaratabandhu; อังสนา บุญธรรม; มันทนา ประทีปะเสน; ชนินทร์ เจริญกุล; กุลยา นาคสวัสดิ์; ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย; Angsana Boonthum; Mantana Pratipasen; Chanin Chareonkul; Kulaya Narksawat; Chalerat Direkwatanachai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; Mahidol University. Faculty of Public Health; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี; Mahidol University. Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างภาพลักษณ์ของคนไทยที่มีสุขภาพดีพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การมีสุขภาวะในช่วงอายุต่อๆไปด้วยรวมทั้งการพัฒนาเครื่องชี้วัด ...