Now showing items 1-4 of 4

  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี 

   สมพร เพ็งค่ำ; Somporn Phengkham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทซ เกิดขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลกระทบทางสุขภาพโครงการเหมืองแร่โพแทช : แนวทางประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2546 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ...
  • การป้องกันตนเองของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

   อดุลย์ ศรีนันทะ; Adul Srinanta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์การใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ศึกษาใน 6 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 293 คน เกษตรกรใช้สารเคมีประเภทออร์กาโนฟอสเฟต ...
  • ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี 

   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon; เดชรัต สุขกำเนิด; นุศราพร เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ได้รับการกล่าวขานกันมากในระยะนี้ เนื่องจากประชาชนและประชาสังคมมีความตื่นตัวและตระหนักว่าเรื่องนี้ อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวอุดรธานีได้อย่างมากมายมหาศาล ...
  • เหมืองแร่โพแทช : ผลกระทบต่อสุขภาพที่ถูกมองข้าม 

   สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์; Santipap Siriwattanapibul; สมพร เพ็งค่ำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   เอกสารเรื่อง เหมืองแร่โพแทช : ผลกระทบต่อสุขภาพที่ถูกมองข้าม เล่มนี้ จำทำขึ้นเพื่อประกอบเวทีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ภาคอีสาน ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2546 ณ ...