Now showing items 1-2 of 2

  • การสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 

   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012)
   สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (Thailand health policy program : IHPP) และภาคี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และ World health organization) ในการสำรวจครัวเรือนที่ปร ...
  • สังเคราะห์บทเรียนการรับมือมหาอุทกภัย 2554 

   คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนการรับมืออภิมหาอุทกภัย 2554 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-09)
   เพื่อแปรวิกฤตมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ให้เป็นโอกาส ระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2555 คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนฯ ได้สืบค้นหลักฐานจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แล้วประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นรายงาน ...