Now showing items 1-7 of 7

  • การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1) 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; เพ็ญศรี สงวนสิงห์; ธนาคม วงษ์บุญธรรม; มริน เปรมปรี; วรธันย์ นนทะบุตร (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.), 2015-07)
   การศึกษาโครงการพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุข จังหวัด และอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการกับปัญหาในระดับพื้นที่อำเภอ ในรูปของระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาคม ...
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณ ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 

   อนันต์ อัครสุวรรณกุล; Anan Akkharasuwankul; พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ; Pongthep Sutheravut; ธรรมศักดิ์ โคจรนา; Thammasak Kojonna (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่๑๒ โดยศึกษาความต้องการสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อก ...
  • การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต 

   จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์; Jirawat Panpiemras; บุญวรา สุมะโน; Boonwara Sumano; ภัทรวลัย ตลึงจิตร; Pattarawalai Talungchit; บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; Penprapa Siviroj; ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์; Yuttapong Wongswadiwat; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; Vorasit Sornsrivichai; พยอม ถิ่นอ่วน; Payom Tin-uan; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachotphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-02)
   นโยบายเขตบริการสุขภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2555 นับเป็นอีกก้าวแห่งความพยายามพัฒนาระบบบริการสุขภาพในขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังความพยายามซึ่งมีมาเป็นระลอก ดังตัวอย่างนโยบายพัฒนาบริการสาธารณสุข ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 3 

   ชมนาด วรรณพรศิริ; Chommanard Wannapornsiri; สมศักดิ์ โทจำปา; Somsak Thojampa; ธนัช กนกเทศ; Thanach Kanokthet (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06)
   การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการนำนโยบายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 3 ไปดำเนินงานและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 3 แหล่งข้อมูลเป็นเอกสารที่เกี่ย ...
  • การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเขตสุขภาพที่ 3 

   ภูดิท เตชาติวัฒน์; Phudit Tejativaddhana; อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์; Apichart Wisitwong; ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ; Paitoon On-Gate; พัชรินทร์ สิรสุนทร; Patcharin Sirasoonthorn; ทวีศักดิ์ นพเกษร; Tawesak Nopkesorn; วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Lee-smidt; ครรชิต สุขนาค; Kanchit Sooknak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-11)
   การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยศึกษาเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร เก็บข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร ...
  • ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) การบริหารจัดการในเขตสุขภาพ และแนวทางการดำเนินงานในระยะเปลี่ยนผ่าน 

   มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-09-30)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) การบริหารจัดการในเขตสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ระบบงานสาธารณสุขหลักของประเทศ ได้แก่ ระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพ ...
  • แนวทางการบริหารราชการและการบริหารบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

   วราสิทธิ์ กาญจนสูตร; Varaseit Kanjanasoot; สมใจ สังข์แสตมป์; Somjai Sungstamp; อนุกูล ทองระย้า; ยงยุทธ ภู่ประดับกฤต (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษากฎหมายพระอาทิตย์ 1, 2015-05)
   วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารราชการและการบริหารบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารราชการและ การบริหารบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกับการบริหารราชการและการบริหารบุคลากรของ ...