Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือการนวดไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเด็กพิการ 

      สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์; ประพจน์ เภตรากาศ; รัชนี จันทร์เกษม; มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา; สถาบันสุขภาพวิถีไทย; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2009)
      การนวดไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพของชนชาติไทยสืบทอดมาช้านานจากการสั่งสมประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนมีหลักในการปฏิบัติ และวิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนวดไทยเป็นการดูแลสุขภาพ โดยอาศัยการสัมผัส ...