Now showing items 1-7 of 7

  • การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ของกระทรวงสาธารณสุข 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI); Thailand Develoment Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 - มิถุนายน พ.ศ. 2545 ซึ่งตามกรอบการศึกษา จะให้ความสำคัญกับกลไก (mechanism) และกระบวนการ (process) ในการดำเนินการ ...
  • การพัฒนารูปแบบการให้บริการทันตกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท 

   ภัตติมา เจนถาวร; Pattima Janethaworn; สมศักดิ์ ภัทรวุฒิพร; จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย; Somsak Pattarawuthiporn; Jirasak Thipsoonthornchai; โรงพยาบาลบุรีรัมย์; Burirum Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพ โดยการสร้างนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชน ด้วยการเสนอคำว่า “ 30 บาทรักษาทุกโรค “ โดยมุ่งสร้างระบบบริการเชิงรุก และมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ ...
  • การศึกษาภาพรวมและผลกระทบทางด้านจริยธรรมกับโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 

   คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาภาพรวมและผลกระทบด้านจริยธรรมเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค; แพทยสภา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมและผลกระทบทางด้านจริยธรรมของแพทย์เกี่ยวกับโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้ทราบอันจะนำไปใช้ให้เป็น ...
  • ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน 

   Suphasit Panarunothai; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; สุกัลยา คงสวัสดิ์; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; วิรัชดา สุทธยาคม; พิชญ์ รอดแสวง; Dirak Phatamasiriwat; Sukanya Khongsawat; Sumrit Sritamrongsawat; Wiratda Sutayakhom; Phi Rodsawaeng; มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์; Naresuan University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกเสนอแนะแก่รัฐบาลทั้งประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา ประเทศไทยดำเนินนโยบายนี้ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วฉับไวเพียงหนึ่งปีหลังจากรัฐบาลใหม่ได้ชัยชนะเสียงข้างมากจากการ ...
  • พฤติกรรมและการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเคลื่อนที่ในเขตก่อสร้าง จ.สมุทรปราการภายใต้นโยบายการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ระยะที่ 1 

   อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์; Udomsak Mahaveerawat; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์; Mahasarakharm University. Faculty of Public Health (คณะสาธารณสุขศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2004)
   การศึกษาเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางของกลุ่มแรงงานก่อสร้างเคลื่อนที่แบบชั่วคราวที่มีบัตรทอง (30 บาท รักษาทุกโรค) จำนวน 457 คน โดยการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจำนวนผู้ใช้แรงงานที่กระจายอยู่ตามสถานที่ก่อสร้าง ในแต่ละอำเภอของจังหว ...
  • ระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาคใต้ 

   วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; Wirat Eungpoonsawat; จรัญญา หุ่นศรีสกุล; เสมอจิต พงศ์ไพศาล; Jaranya Hunsrisakhun; Samerchit Pongpaisal (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, [2546])
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการทันตกรรม โดยใช้บัตรทอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ความเข้าใจ ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการ 30 บาท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไปใช้บริการทางทันตกรรม ...
  • หนึ่งปีแรกของการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; ศรชัย เตรียมวรกุล; Anchana Na Ranong; Sonchai Tiamworakul (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2004)
   รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศในภาพรวม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544 - มิถุนายน 2545 รายงานฉบับนี้แบ่งออกเป็น 9 ตอน ตอนที่ 1 คือ บทนำ ตอนที่ 2 กล่าวถึงแนวคิดคว ...