Now showing items 1-2 of 2

  • ทะเบียนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

   จาดศรี ประจวบเหมาะ; Chadsri Phajuabmo; กัมปนาท วีรกุล; รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์; Kamphanat Weerakul; Rangsarit Khanchanawanit; สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์; The Heart Association of Thailand Under the Royal Patronage (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   โครงการทะเบียนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาทางระบาดวิทยาการดําเนินโรคทางคลินิก ประเมินมาตรฐานการักษาโรคกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทย โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ...
  • สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจจากทะเบียนโรค 

   สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   โรคหัวใจเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ ซึ่งจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขโรคหัวใจเป็นหนึ่งใน 5 อันดับต้นของสาเหตุการตายของประชากรไทย ข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคหัวใจ ยังไม่เคยมีการเก็บรวบรวมจากทั่วประเทศอย่างเป็นระบบและครอ ...