Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาเชิงนโยบายการสร้างนักสื่อสารสุขภาพและระบบการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ 

      มาลี บุญศิริพันธ์; Maree Bunsiriphan; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Thamasat University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
      การศึกษาเชิงนโยบายการสร้างนักสื่อสารสุขภาพและระบบการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพและสร้างข้อเสนอระบบการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารจากภายในและต่างประเทศ ...