Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจหาและป้องกันการกระทำระหว่างกันของยาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

   เบญจมาศ จันทร์ฉวี; Benjamas Janchawee; วิบุล วงศ์ภูวรักษ์; ธวัช โอวาทฬารพร; ชัยเจริญ อำนวยพาณิชย์; มาหามัดดาโอะ วาแม; วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล; Wibul Wongpoowarak; Chaicharoen Amnuaypanit; Mahamaddaud Wamae; Tavat Ovatlarnporn; Virasakdi Chongsuvivatwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจหาและป้องกันการกระทำระหว่างกันของยาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ระยะที่ 1) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการคิดคำนวณสำหรับการตรวจหาการกระทำระหว่างกันของยาโดยเริ่มต้นจากโ ...
  • การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ 

   บุญเรือง เนียมหอม; Boonruang Niamhom; กำพล ดำรงค์วงศ์; ปรียาพร ฤกษ์พินัย; Kampol Dumrongworng; Preeyaporn Rerkpinay (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจสภาพและปัญหาการดำเนินงานในการจัดพิมพ์และเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพของผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทย (2) ศึกษาผู้แปลงข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน ลักษณะผลงานที่ทำ กระบวนการเข้าสู่อาชีพ ...