Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจหาและป้องกันการกระทำระหว่างกันของยาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

      เบญจมาศ จันทร์ฉวี; Benjamas Janchawee; วิบุล วงศ์ภูวรักษ์; ธวัช โอวาทฬารพร; ชัยเจริญ อำนวยพาณิชย์; มาหามัดดาโอะ วาแม; วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล; Wibul Wongpoowarak; Chaicharoen Amnuaypanit; Mahamaddaud Wamae; Tavat Ovatlarnporn; Virasakdi Chongsuvivatwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจหาและป้องกันการกระทำระหว่างกันของยาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ระยะที่ 1) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการคิดคำนวณสำหรับการตรวจหาการกระทำระหว่างกันของยาโดยเริ่มต้นจากโ ...