Now showing items 1-1 of 1

    • แนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพของแรงงานนอกระบบ : หาบเร่ แผงลอย และซาเล้ง 

      โสภา อ่อนโอภาส; Soopha Ounopas; นุชนาฎ ยูฮันเงาะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      แนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพของแรงงานนอกระบบ : หาบเร่ แผงลอยและซาเล้ง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการทำงาน ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและปัญหาสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของหาบเร่ แผงลอยและซาเล้ง 2) ศึกษาการรับรู้และความเข้าใจ ...