Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์ 3 แห่ง 

      จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น; Chiralak Jongsathitman; พรประภา สินธุนาวา; นภัส ศิริสัมพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการประเมินสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์คนชรารวม 3 แห่ง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิดที่ใช้นั้นได้ดัดแปลงมาจากรูปแบบการประเมิน CIPP ...