Now showing items 1-1 of 1

    • การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา 

      สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2557-10)
      งานวิจัยโครงการการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healthcare Healing Environment Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทำการสำรวจสภาพปัญหาของการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล (2) ออกแบบเครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้ ...