Now showing items 1-20 of 22

  • Health and environmental impacts from the 1997 Asean Haze in Southern Thailand 

   Kanchanasak Phonboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • การทบทวนกระบวนทัศน์เรื่องความตายกับมิติแห่งสุขภาวะ 

   ธนา นิลชัยโกวิทย์; Tana Nilchaigowit; วริสรา กริชไกรวรรณ; วรรณา จารุสมบูรณ์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; Warisara Krikhaiwan; Wanna Jarusomboon; Pornlert Charkaeow (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการนี้เป็นหัวข้อหนึ่งของการศึกษาทบทวนกระบวนทัศน์สุขภาพซึ่งหยิบยกเอาประเด็นเรื่องความตายและการจัดการความตายขึ้นมาพิจารณา โดยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนในสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาทบทวนแนวค ...
  • การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต 

   มัทนา พนานิรามัย; Mattana Pananiramai; สมชาย สุขสิริเสรีกุล (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539)
   การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคตวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1.ศึกษาลักษณะความเจ็บป่วย 2.ศึกษาตัวกำหนดภาวะการเจ็บป่วย 3.ศึกษาการใช้บริการด้านการรักษาพยาบาลจากแพทย์4.พยากรณ์ภาวะการเจ็บป่วยและ ...
  • การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา 

   วรนิษฐา บุญฤทธิ์; Waranitta Boonyarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพมีความสําคัญและสามารถนํามาใช้ในการประเมินสภาวะทางสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาได้ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับปัญหา วัฒนธรรม ค่านิยม และความต้องการของคนในพื้นที่ศึกษา ...
  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; Apinun Aramrat; พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร; อัญชลี สิงหเนตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือพ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมมือวิจัยปัญหาดังกล่าว ทั่วประเทศ โดยใช้โครงร่างการวิจัยเดียวกันใช้แบบฟอร์มและวิธีการ ...
  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาส; แสงโฉม เกิดคล้าย; นฤมล ศิลารักษ์; วัชรี แก้วนอกเขา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงงานที่มีมลพิษทางเสียง 

   สราวุธ สุธรรมาสา; Sarawut Suthammasa; จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ; สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์; อุษา ถนอมสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ย่อมมีโอกาสอันเนื่องมาจากการทำงานที่จะเกิดเสียงดังในการทำงาน เสียงดังเป็นปัจจัยเสี่ยงชัดเจนต่อการเกิดการสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมาจากการทำงาน (Occupational Noise Induced Hearing Loss) ...
  • การสังเคราะห์ความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตกทม. 

   สุวจี จันทร์ถนอม-กู๊ด; Suvajee Chanthanorm-Good (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การสํารวจความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากลไกสุขภาพประชาชนในภาคกลาง โดยใช้ข้อมูลการศึกษาเชิงปริมาณสําหรับประชาชนในเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวความคิด ความเข้าใจเรื่องสุ ...
  • การสำรวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ปริมาณสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่นําเข้าสู่ประเทศไทยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อนํามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปริมาณการส่งออกให้มากขึ้น และอีกสาเหตุที่สําคัญคือการดื้อยาของศัตรูพืช ทําให้เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณการใช ...
  • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพ : ศึกษากรณีน้ำตาลระหว่างพ.ศ. 2504-2539 

   ชาติชาย มุกสง; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   รายงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาน้ำตาลในฐานะเป็นวัตถุที่เข้ามาสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทย โดยมุ่งจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำตาลทรายในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2539 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การผลิตและก ...
  • ความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติและระดับชาติและพัฒนาดัชนีชี้วัดโรคมะเร็ง 

   หัชชา ศรีปลั่ง; Hatcha Sriphlang (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2550)
   รายงานความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติและพัฒนาดัชนีชี้วัดโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบข้อมูลโรคมะเร็ง ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เพื่อทบทวนบทบาทและความต้องการใช้ข้อมูลขอ ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

   เกื้อ วงศ์บุญสิน; Kua Wongboonsin; เตือนใจ อินทุโสมา; พวงเพ็ญ ชุณหปราณ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล (สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539)
   Social and Health Problems of Construction Workers in the Area of Laem Chabang Municipality, Chonburi ProvinceThe study "Social and Health Problems of Construction Workers in the Area of Laem Chabang Municipality, Chonburi ...
  • พุทธกระบวนทัศน์เพื่อสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทย 

   วิชิต เปานิล; Wichit Paunil (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษานี้สำรวจพระคัมภีร์พื้นฐานในพุทธศาสนาเพื่อดูว่าเมื่อพิจารณาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์แล้ว กระบวนทัศน์พุทธศาสนาจะมีหลักการอย่างไร มีความแตกต่างจากกระบวนทัศน์อื่นอย่างไร ภายใต้กระบวนทัศน์นี้มีทัศนะต่อสุขภาพแล ...
  • ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ 

   ปรีดา ทัศนประดิษฐ์; Preeda Tasanapradit; เกื้อ วงศ์บุญสิน; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แกมทอง อินทรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินการของระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยเป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลนำเข้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในและต่างประเทศ ร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ผู ...
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือ 

   อัญชลี สิงหเนตร-ฤนาท; Anchalee Singhanatr-runat; ณัฐยา ศักดิ์สูง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบริบทและกลไกที่เป็นตัว กำหนดวิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง1.ลักษณะของงานก่อสร้างและแ ...
  • วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ 

   ยงศักดิ์ ตันติปิฎก; Yongsak Thantiphidok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ สังคมไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบสุขภาพด้วยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมาสำรวจทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระห ...
  • สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

   ปรีชา อุปโยคิน; Phrecha Uphaypkin; อภิสม อินทรลาวัณย์; ธันวา เอี่ยมงาม; Aphisom Intaralawan; Thanwa Iamngam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอํานาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องการทราบถึงผลการดําเนินงานด้านกระจายอํานาจด้านสุขภาพ ...
  • สังคมภาคเหนือในยุคทักษิโณมิกส์และการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 

   ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี; Pinkaew Lueangaramsri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคชนบทที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยุคของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ได้ทุ่มเทเงินภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณแผ่นดินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบทวิวิถี (dual ...