Now showing items 1-1 of 1

    • ประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย 

      ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse; ยุวดี คาดการณ์ไกล; การประชุมวิชาการเรื่อง ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)