Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

      มณฑา คันฉ่อง; Montha Kanchong; ทรงวุฒิ รวมการุณ; จำเป็น ชาญชัย; อนันต์ ชูหอยทอง; ชัยพร จันทร์หอม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีระบบข้อมูล ข่าวสารสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ โดยการพัฒนาระบบ ...