Now showing items 1-1 of 1

    • ความเข้มข้นของเรเดียม-226 ในน้ำบ่อตื้นใน อ.นาหม่อม จ.สงขลา 

      จเร วุฒิศาสน์; Chare Wutisan; สุเทพ แสงงาม; Suthep Sangngam; กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; Ministry of Public Health. Rerigional Medical Sciences Center Suratthani Department of Medical Science. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็ง ในชีวิตประจําวันน้ำมีส่วนสําคัญในการดํารงชีวิต การใช้น้ำบ่อตื้นเพื่อบริโภคเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ...