Now showing items 1-1 of 1

    • การสำรวจสถานภาพความรู้ เรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา 

      ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์; Siriwan lapsomburananon (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557-01-31)
      หากคิดรวบยอดว่า กระบวนการรักษาคือการแปลความหมายของอาการเจ็บป่วยให้เข้าใจได้ ดังนี้แล้ว“เรื่องเล่า” จึงเกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างแยกจากกันไม่ได้ เพราะ “เรื่องเล่า” เป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจสาเหตุและอาการของความเจ็บป่ว ...