Now showing items 1-2 of 2

  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537 

   อดิศวร์ หลายชูไทย; Adit Laichoothai; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; จิปราณี วาศวิท; ดวงกมล วิมลกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) กำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 2) พัฒนาคู่มือระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล การประมาณการรายจ่ายสุขภาพที่จ่ายโดย ultimate source of finance ...
  • โครงการศึกษากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

   สุวจี กู๊ด; Suvajee Good (วิทยาลัยสาธารณสุข, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545)
   การจัดสมัชชาสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ อันเป็นกระบวนการให้ประชาชนทั่วไปมีสวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมนูญสุขภาพของประเทศไทยตามแนวคิด ...